Prawna ochrona zwierząt gospodarskich

Prawna ochrona zwierząt gospodarskich

Zwierzęta gospodarskie w świetle prawa figurują jako katalog zamknięty. Inaczej niż w przypadku zwierząt domowych, jednak należy przyjąć, że jeżeli dane zwierzę jest zwierzęciem domowym, nie może być jednocześnie gospodarskim. Z tego artykułu dowiesz się więcej o zwierzętach gospodarskich oraz ich prawnej ochronie.

Żywienie oraz katalog zwierząt gospodarskich

Na chwilę obecną katalog zwierząt gospodarskich zawarty w ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich obejmuje:

 • koniowate – zwierzęta z gatunków: koń i osioł,
 • bydło – zwierzęta z gatunków: bydło domowe i bawoły,
 • jeleniowate – zwierzęta z gatunków: jeleń szlachetny, jeleń sika i daniel utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach Prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej,
 • drób,
 • świnie,
 • owce,
 • kozy,
 • pszczołę miodną,
 • zwierzęta futerkowe.

Biorąc pod uwagę definicję zwierzęcia gospodarskiego, jest to: zwierzę chowane w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły pociągowej. Wykorzystywane jest również jako materiał reprodukcyjny. Jak widać w powyższym katalogu, nie mieści się wiele zwierząt, które powinny zostać uznane, za hodowlane.

Zajmując się zwierzętami gospodarskimi, które w większości są roślinożercami, należy przede wszystkim zadbać o dobrą paszę objętościową, którą najlepiej jest pozyskiwać samemu, jednak jeśli podczas żniw lub pokosów, Twoja prasa odmówiła współpracy, zajrzyj koniecznie tutaj: https://sklep.edmasz.pl/4317-czesci-do-prasy-unia-famarol-df-18-d-eco możesz zaopatrzyć się tutaj we wszystkie potrzebne części!

Wykroczenia przeciwko zwierzętom gospodarskim oraz ich konsekwencje

Wykroczenia przeciwko zwierzętom gospodarskim obejmują naruszenie następujących zakazów lub nakazów:

 • zapewnienie zwierzętom gospodarskim opieki i właściwych warunków bytowania,
 • zapewnienie, by warunki chowu lub hodowli zwierząt nie powodowały urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień,
 • zakaz tuczenia gęsi i kaczek na stłuszczone wątroby,
 • zakaz utrzymywania cieląt powyżej 8. tygodnia życia w pojedynczych boksach,
 • zakaz utrzymywania cieląt na uwięzi, z wyjątkiem pory karmienia,
 • zakaz obsady zwierząt ponad ustalone normy powierzchni dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego,
 • zakaz importu zwierząt i produktów zwierzęcych uzyskanych w wyniku chowu lub hodowli,
 • obowiązek do uprzedniego uzyskania zezwolenia marszałka województwa stwierdzającego, że dotychczas niestosowana w Polsce technologia chowu zwierząt jest bezpieczna dla nich,
 • zakaz stwarzania nieuzasadnionego zagrożenia dla życia i zdrowia ani zadawania im cierpienia,
 • zakaz przeciążania zwierząt, używania do pracy zwierząt chorych lub niedożywionych, używania uprzęży, wędzideł, rzędów wierzchowych, juków, podków, pojazdów lub narzędzi mogących, ze względu na zły stan techniczny lub niewłaściwą konstrukcję, spowodować obrażenia ciała lub śmierć zwierzęcia, używania do popędzania zwierząt przedmiotów lub narzędzi, które mogą spowodować okaleczenie zwierzęcia, zmuszania do wyczerpującego kłusu lub galopu zwierząt ciągnących ładunek, używania do zrywki drewna koni poniżej 5. roku życia,
 • obowiązek zapewnienia zwierzętom wykorzystywanym do pracy wypoczynku dla regeneracji sił, właściwego dla danego gatunku.

Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do wszystkich wyżej wymienionych czynów jest karalne. W razie ukarania za wykroczenie, sąd może orzec:

 • przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia oraz przedmiotów z niego pochodzących,
 • przepadek zwierzęcia oraz w razie popełnienia wykroczenia,
 • nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Wszystkie wymienione poniżej wykroczenia zagrożone są karą aresztu lub grzywny.

Natomiast zgodnie z art. 35 ust. 2 u.o.z., jeżeli sprawca, który odebrał zwierzęciu życie albo znęcał się nad zwierzęciem, działał ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.