Jak powinno przebiegać prawidłowe magazynowanie odpadów?

Jak powinno przebiegać prawidłowe magazynowanie odpadów?

Magazynowanie odpadów wiąże się z koniecznością przestrzegania wielu coraz bardziej restrykcyjnych przepisów. Zasady składowania odpadów zmieniają się ostatnio szczególnie często, co wynika zarówno z dostosowywania polskiego ustawodawstwa do przepisów unijnych, jak i rosnącej dbałości o sprawy ochrony środowiska naturalnego. Jak prawidłowo zorganizować magazynowanie odpadów w firmie i jakie nowe wymogi wprowadziły ostatnie zmiany przepisów?

Magazynowanie odpadów – najnowsze regulacje dla posiadaczy odpadów

Od stycznia 2021 roku magazynowanie odpadów przeszło całkiem sporą rewolucję. Nowe regulacje, które zaczęły wówczas obowiązywać, wprowadziły m.in. okresy magazynowania, limity magazynowania, konieczność zastosowania monitoringu wizyjnego oraz doprecyzowały wiele reguł na styku magazynowanie odpadów, a przepisy ochrony przeciwpożarowej. Magazynowanie odpadów nie może trwać dłużej niż 3 lata, z wyjątkiem magazynowania odpadów niebezpiecznych, palnych i zmieszanych. Odpady niebezpieczne magazynować można jedynie przez rok, przy czym okres magazynowania jest liczony łącznie dla wszystkich posiadaczy danego odpadu. Aby ułatwić kontrolę nad okresem składowania odpadów, wprowadzony został też dodatkowy obowiązek umieszczania informacji o dacie i miejscu rozpoczęcia składowania odpadu. Dane te oraz kod odpadu muszą zawierać etykiety pojemnikach na odpady. Należy ponadto każdorazowo aktualizować dane na etykiecie, gdy odpady zmienią posiadacza lub zmieni się zawartość pojemnika bądź sam pojemnik na odpady. Wiele zmian i nowych obowiązków pojawiło się zwłaszcza w obszarze gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Określono, jak powinna zostać zorganizowana strefa magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz doprecyzowano reguły oznaczania i etykietowania odpadów niebezpiecznych. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych jest teraz pod ściślejszą kontrolą, czemu służyć mają m.in. wspomniane etykiety. Magazynowanie odpadów stało się ponadto znacznie bardziej wymagające i restrykcyjne dla przedsiębiorców, którzy kwalifikują się do wprowadzonej w nowelach przepisów kategorii C wyłanianej na podstawie ilości generowanych odpadów.

Magazynowanie odpadów w firmie – o czym należy pamiętać?

Przepisy regulujące to, jak w praktyce ma wyglądać magazynowanie odpadów w konkretnym przedsiębiorstwie, nie zawsze są łatwe do interpretacji. Pamiętać należy, że wiele obowiązków prawo nakłada na firmy, dopiero gdy przekroczą one określone limity odpadów. Warto także wspomnieć, że limity odpadów liczone są osobno dla różnych miejsc wytwarzania odpadów, a nie łącznie dla wszystkich jednostek (np. sklepów), które należą do wytwórcy. Aby magazynowanie odpadów zorganizować w firmie zgodnie z obowiązującymi przepisami, trzeba koniecznie uważnie wczytać się w przepisy i mieć świadomość, że do kategorii C wprowadzającej wiele dodatkowych obowiązków związanych z magazynowaniem odpadów, bardzo łatwo trafić. Specjaliści Stena Recycling, najbardziej doświadczonej firmy z branży zarządzania odpadami działającej w naszym kraju, wyliczyli, że już 83 kg odpadu niebezpiecznego wytworzonego w skali miesiąca sprawia, że wytwórca musi spełnić wymagania magazynowania odpadów dotyczące kategorii C. Stena Recycling, jako firma od zawsze zaangażowana w pomoc polskim przedsiębiorcom w obszarze gospodarowania odpadami, udostępnia ponadto na swojej stronie specjalny e-book „Magazynowanie odpadów”, który jest doskonałym, przystępnym i rzetelnym przewodnikiem po zasadach magazynowania odpadów, jakie znać powinien każdy przedsiębiorca. Warto poświęcić chwilę na jego lekturę, by zyskać pewność, że magazynowanie odpadów w prowadzonej w firmie realizuje wszystkie wymagane prawem wymogi, uniknąć urzędniczych kar i spać spokojnie.