Analiza koniunktury w polskim rolnictwie: sezonowe pogorszenie i rosnąca skłonność do zaciągania kredytów

Analiza koniunktury w polskim rolnictwie: sezonowe pogorszenie i rosnąca skłonność do zaciągania kredytów

Po odbiciu w trzecim kwartale, ostatnie trzy miesiące roku przyniosły spadek koniunktury w sektorze rolniczym w Polsce. Jest to jednak typowa sytuacja na koniec roku, a tegoroczne obniżenie jest mniej intensywne niż zwykle. Wskaźnik koniunktury (IRGAGR) zmniejszył się o 0,7 punktu w porównaniu do poprzedniego kwartału, osiągając wartość -22,3 punktu. Mimo to, wskaźnik jest tylko o 1,5 punktu niższy niż rok wcześniej (4,7 punktu mniej niż kwartał wcześniej), co sugeruje, że obserwowane pogorszenie ma charakter sezonowy, czyli wynika z cyklicznych zmian związanych z porami roku.

Wskaźnik koniunktury jest wyliczany jako średnia ważona dwóch wskaźników cząstkowych: wskaźnika stabilności dochodów gospodarstw rolnych oraz wskaźnika ich zaufania. Mały spadek wartości IRGCON w czwartym kwartale był spowodowany zarówno obniżeniem dochodów gospodarstw rolnych, jak i pogorszeniem nastrojów w tym sektorze. Warto jednak podkreślić, że obie te zmiany były niewielkie, co oznacza, że spadek wskaźnika koniunktury można interpretować jako jego stabilizację na dość niskim poziomie.

Podsumowując, ostatni kwartał 2023 roku nie przyniósł znaczących zmian w koniunkturze polskiego rolnictwa. Nie ma także przesłanek do oczekiwania, że nastąpią one przed nastaniem wiosny. W porównaniu do trzeciego kwartału, sytuacja finansowa gospodarstw rolnych poprawiła się nieznacznie i wzrosły ich wydatki na zakup środków produkcji. Są to jednak zmiany zgodne z tendencjami obserwowanymi przez ostatnie kilka kwartałów.