Nowe regulacje dotyczące jakości jaj wchodzą w życie

Nowe regulacje dotyczące jakości jaj wchodzą w życie

Od 28 listopada 2023 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące jakości jaj. Stare rozporządzenie Komisji z 23 czerwca 2008 roku, które ustalało szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj, traci ważność.

Prawo to jest zastępowane przez trzy nowe regulacje. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/2465 z 17 sierpnia 2023 roku, które dodaje do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 normy handlowe dotyczące jaj i uchyla rozporządzenie Komisji nr 589/2008, ogłoszone w Dzienniku Ustaw L z 8 listopada 2023 roku. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/2466, również z 17 sierpnia 2023 roku, określa sposób stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących jaj – również opublikowane w Dzienniku Ustaw L z 8 listopada 2023 roku. Wreszcie, Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/2464, które zmienia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących jaj, publikowane w Dzienniku Ustaw L z 8 listopada 2023 roku. To ostatnie rozporządzenie zaczyna obowiązywać jednak dopiero 8 listopada 2024 roku.

Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2023/2465 mają wiele konsekwencji dla różnych sektorów. Dla zakładów pakujących jaja oznacza to usunięcie informacji o ustalaniu daty minimalnej trwałości jaj oraz definicji „zalecanej daty sprzedaży jaj”. Znikają też informacje o okresie tymczasowego ograniczenia dostępu kur do wybiegów na świeżym powietrzu wynikającego z przepisów Unii w przypadku pozyskiwania jaj z chowu na wolnym wybiegu.

Dla konsumenta finalnego, nowe regulacje wprowadzają zmiany w systemie klasyfikacji wagowej jaj – dla klasy L-duże: masa ≥ 63 g i < 73 g oraz M – średnie: masa ≥ 53 g i < 63 g. Wprowadzono też nowe określenia metod chowu: „klatki ulepszone” dla jaj z chowu klatkowego oraz „niezgodna z normami UE” dla jaj importowanych z kraju trzeciego.