Zmiany w regulacjach dotyczących wypłat zasiłku pogrzebowego przez KRUS i ZUS

Zmiany w regulacjach dotyczących wypłat zasiłku pogrzebowego przez KRUS i ZUS

Nowelizacja przepisów wprowadziła zmiany w kwestii zasiłków pogrzebowych, które są wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wszyscy zainteresowani powinni zapoznać się ze zmienionymi warunkami przyznawania zasiłku oraz wymaganymi dokumentami do jego uzyskania.

Na mocy art. 35 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r., zasiłek pogrzebowy jest przyznawany osobie, która poniosła koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej, uprawnionej do emerytury lub renty, członka rodziny takich osób lub osoby, która spełniała warunki do otrzymania emerytury czy renty, ale nie miała jej ustalonego prawa w dniu śmierci.

Wśród członków rodziny, którzy mogą otrzymać zasiłek, znajdują się małżonkowie, rodzice, dzieci biologiczne i adopcyjne, rodzeństwo, dziadkowie czy wnuki oraz osoby podlegające prawnej opiece. Definicja członka rodziny obejmuje także dzieci pozostające pod opieką zastępczą.

W dodatku, prawo do otrzymania zasiłku mają również domy pomocy społecznej, gminy, powiaty, osoby prawne kościoła lub związku wyznaniowego oraz inne osoby, które nie są członkami rodziny zmarłego. Zasiłek ten wynosi 4.000 zł.

Jeśli koszty pogrzebu były ponoszone przez dom pomocy społecznej, gminę, powiat czy instytucję kościelną, to zasiłek przysługuje im w wysokości udokumentowanych przez nie kosztów pogrzebu, lecz nie więcej niż 4.000 zł. Jeżeli koszty podzieliło kilka osób lub podmiotów, zasiłek jest dzielony proporcjonalnie do poniesionych przez nich wydatków.

W przypadku kiedy prawo do zasiłku pogrzebowego na mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników pokrywa się z prawem do zasiłku na mocy innych przepisów, zasiłek jest przyznawany na podstawie tych innych regulacji.

Od 1 czerwca 2023 roku wprowadzone zostały nowe warunki wypłat zasiłków pogrzebowych. ZUS jest odpowiedzialny za wypłaty po emerytach i rencistach pobierających świadczenia zarówno z systemu powszechnego, jak i rolniczego oraz po członkach ich rodzin. Natomiast zasiłki pogrzebowe po osobach ubezpieczonych w systemie rolniczym, pobierających emerytury i renty rolnicze, jak i członkach ich rodzin są nadal przyznawane przez KRUS.

Prawo do zasiłku pogrzebowego przepada, jeżeli wniosek nie zostanie zgłoszony w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci uprawnionej osoby. Jeżeli zgłoszenie takiego wniosku było niemożliwe z powodu późnego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania zmarłej osoby, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego musi zawierać skrócony odpis aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).