Planowane zmiany w dopłatach do ubezpieczeń rolnych na 2024 rok – szczegółowy przegląd

Planowane zmiany w dopłatach do ubezpieczeń rolnych na 2024 rok – szczegółowy przegląd

Rada Ministrów zatwierdziła nowe rozporządzenie dotyczące dopłat do składek ubezpieczeniowych dla upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2024 rok. To dokument, który został przygotowany przez ministra odpowiedzialnego za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Celem tego rozporządzenia jest umożliwienie producentom rolnym skorzystania z 65-procentowych dopłat do składek ubezpieczeniowych ze środków centralnego budżetu. Dopłaty te mają zastosowanie do ubezpieczeń od ryzyka szkód na uprawy takie jak zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń i warzywa, a także na zwierzęta gospodarskie, w tym bydło, konie, owce, kozy, drób i świnie.

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, producenci rolni mogą otrzymać dopłaty do składek ubezpieczeniowych ze środków państwowych do wysokości 65% składki. Rozporządzenie ma jednak na celu udzielenie 65% dopłat do składek z budżetu państwa dla producentów rolnych, którzy zawarli umowy ubezpieczenia z firmami ubezpieczeniowymi.

Podstawa do otrzymania takiej dopłaty to zawarcie przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia obejmującej pakiet ryzyk. Wartość stawki taryfowej określonej przez firmę ubezpieczeniową nie może przekraczać 9% sumy ubezpieczenia. Dla upraw na terenach rolnych klasy V i VI, stawka ta może być jednak wyższa, wynosząc odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia. Dopłata jest proporcjonalnie zmniejszana, gdy te stawki są przekroczone.

Co do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, producenci rolni mogą otrzymać dopłaty w wysokości 65% składek pod warunkiem, że zakłady ubezpieczeń ustanowiły stawki taryfowe ubezpieczenia od całkowitego ubezpieczenia zwierząt, które nie przekraczają 0,5% sumy ubezpieczenia.