Proces wypłat końcowych dopłat za rok 2023 w pełnym toku

Proces wypłat końcowych dopłat za rok 2023 w pełnym toku

Do 7 czerwca 2024 roku, na rachunki bankowe 1,157 miliona gospodarstw rolnych wpłynęły środki z tytułu bezpośrednich dopłat za rok 2023. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) czyni starania, aby proces ten przebiegał w możliwie najmniej uciążliwy sposób. Do chwili obecnej, w ramach finalnych płatności dotyczących bezpośrednich i obszarowych dopłat za rok 2023, ARiMR przeznaczyła już prawie 8,22 miliarda złotych.

W tej kwocie zawarte jest również dofinansowanie w wysokości 5,6 miliarda złotych, które zostało przydzielone tym rolnikom, którzy ubiegali się o wsparcie finansowe w ramach realizacji ekoschematów powierzchniowych lub poprawy warunków bytowania zwierząt. Łączna suma zaliczek i końcowych dopłat bezpośrednich oraz obszarowych za rok 2023 wynosi niemal 17,42 miliardy złotych.

W roku 2023, o bezpośrednie dopłaty ubiegało się około 1,24 miliona gospodarstw rolnych. Zaliczki były wypłacane w okresie od 16 października do 30 listopada tegoż roku, a ich łączna suma wyniosła blisko 9,2 miliarda złotych. Następnie, począwszy od 1 grudnia, rozpoczęto wypłatę płatności końcowych z tytułu bezpośrednich i obszarowych dopłat za rok 2023. Stan na dzień 7 czerwca 2024 roku to suma prawie 8,22 miliarda złotych, z czego 5,6 miliarda złotych trafiło do tych rolników, którzy zadeklarowali realizację praktyk związanych z ekoschematami powierzchniowymi lub poprawą warunków bytowania zwierząt w swoich gospodarstwach.

Ostateczny termin na wydanie decyzji w sprawie przyznania bezpośrednich i obszarowych dopłat za rok 2023 upływa 31 maja 2024 roku. Gospodarstwa rolnicze, które do tego czasu nie otrzymają decyzji, zostaną o tym fakcie poinformowane przez ARiMR, która jednocześnie wskaże nowy termin. Termin na zakończenie wypłat środków z tytułu dopłat za rok 2023 wyznaczono na dzień 30 czerwca 2024 roku. Rolnicy oczekujący na wpłatę powinni sprawdzić, czy Agencja posiada aktualne numery ich rachunków bankowych. W przeciwnym razie, w przypadku nieaktywnego rachunku, przekazanie środków może być niemożliwe.