Estymacja szkód związanych z pojawieniem się w Polsce wysoko zaraźliwej grypy ptaków przez KOWR

Estymacja szkód związanych z pojawieniem się w Polsce wysoko zaraźliwej grypy ptaków przez KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) rozpoczął proces dystrybucji „Deklaracji strat wynikających z pojawienia się na terenie Polski wysoko zaraźliwej grypy ptaków”, dokumentu skierowanego do hodowców drobiu.

Dokument ten jest skierowany do producentów drobiu, którzy prowadzili swoje gospodarstwa w okresie od 9 sierpnia 2021 roku do 3 sierpnia 2023 roku – czasie, kiedy w Polsce zaobserwowano przypadki występowania niezwykle zjadliwej grypy ptaków. Szczególnie dotyczy to tych, którzy prowadzili działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h lub lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2023 r. poz. 1075, z późn. zm.).

Obejmuje to również tych producentów, którzy utrzymywali swoje gospodarstwa na terenach objętych ograniczeniami wprowadzonymi zgodnie z art. 21 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687. A także tych, którzy doznały z tego powodu strat finansowych, pod warunkiem, że nie ubiegali się lub nie otrzymali wsparcia z budżetu krajowego, ubezpieczeniowymi środkami lub funduszem UE.

Veterinariusz powiatowy nie wydał nakazu ubicia lub doprowadzenia do śmierci drobiu na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., a również nie zakazał utrzymania drobiu na gospodarstwie.

Wypełnioną Deklarację strat wraz z załącznikami można dostarczyć do odpowiednich Oddziałów Terenowych KOWR (ze względu na adres lokalizacji stada, którego dotyczy Deklaracja), najpóźniej do 31 lipca 2024 roku. Możliwe są różne formy przekazania deklaracji: bezpośrednio, listownie, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, lub jako skan (format PDF) wysłany na adresy e-mail poszczególnych Oddziałów Terenowych KOWR dostępne na stronie internetowej tej instytucji.