Wsparcie finansowe na bioasekurację w ramach pomocy de minimis dla rolników hodujących świnie

Wsparcie finansowe na bioasekurację w ramach pomocy de minimis dla rolników hodujących świnie

Od 3 do 26 lipca 2024 roku, hodowcy trzody chlewnej, prowadzący gospodarstwa rolne, mają możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe. Jest to pomoc de minimis przeznaczona na refundację wydatków, które zostały poniesione w ciągu 2024 roku na cele związane z bioasekuracją. Pełna kwota tych wydatków jest objęta refundacją.

Dozwolone do refundacji są następujące wydatki: zakup mat do dezynfekcji; nabycie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów dezynfekcyjnych, deratyzacyjnych czy dezynsekcji, a także produktów biobójczych oraz środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych; zakup odzieży i obuwia ochronnego. Ponadto, finansowane są działania służące zabezpieczeniu budynków, w których utrzymuje się świnie, przed dostępem zwierząt domowych oraz remonty lub przebudowy pomieszczeń w celu izolacji świń od innych zwierząt kopytnych poprzez utworzenie oddzielnych wejść i brak bezpośrednich przejść do innych pomieszczeń. Warunkiem jest posiadanie gospodarstwa, w którym rocznie utrzymuje się nie więcej niż 50 świń.

Wniosek o udzielenie pomocy trzeba złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć następujące dokumenty: kopie faktur lub rachunki wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dotyczą poniesionych wydatków, wraz z dowodami zapłaty. Należy również załączyć oświadczenia lub zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania w sprawach pomocy publicznej.