Małe zakłady rzeźnicze na gospodarstwach rolno-wiejskich zwolnione z obowiązków środowiskowych – wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Małe zakłady rzeźnicze na gospodarstwach rolno-wiejskich zwolnione z obowiązków środowiskowych – wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) udzieliło wyjaśnień dotyczących realizacji wniosku Zespołu ds. Stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego. Chodziło o kwestię wyłączenia rzeźni rolniczych z obowiązków powstałych na mocy procedur wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Resort rolnictwa zapewnił, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie prowadzi aktualnie żadnych prac legislacyjnych ani koncepcyjnych, zmierzających do modyfikacji katalogu działań mogących poważnie wpływać na środowisko.

Ministerstwo zwróciło uwagę na postulat zwolnienia małych rzeźni wiejskich, sąsiadujących z gospodarstwem rolnym, z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowywania raportu oddziaływania na środowisko w ramach procesu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. MRiRW podkreśliło, że katalog działań mogących znacząco wpływać na środowisko, które wymagają wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 2019 r. Dotyczy to także urządzeń do uboju zwierząt, które są wymienione w załączniku II pkt 7 lit. f dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.

Ministerstwo wyjaśniło również, że instalacje do uboju zwierząt są traktowane jako projekty, które nie podlegają obowiązkowej ocenie oddziaływania na środowisko, zarówno na mocy regulacji krajowych (§ 3 ust. 1 pkt 96 ww. rozporządzenia), jak i przepisów UE (załącznik II pkt 7 lit. f ww. dyrektywy). Oznacza to, że decyzję o ewentualnej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a co za tym idzie – sporządzenia raportu o oddziaływaniu – podejmuje organ prowadzący postępowanie, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w trakcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rzeźni. Każda inwestycja tego typu jest analizowana indywidualnie, z uwzględnieniem wielu czynników, takich jak skala i lokalizacja, w kontekście potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.