Nawozy mineralne- źródło składników pokarmowych

Nawozy mineralne- źródło składników pokarmowych

Nawozy mineralne zwane są powszechnie nawozami sztucznymi, ponieważ powstają na drodze złożonych, energochłonnych syntez chemicznych. Ich skład może być dowolnie modyfikowany i ustalany pod potrzeby pokarmowe konkretnej uprawy lub pod optymalny stosunek poszczególnych składników pokarmowych. Rolą nawozów mineralnych jest dostarczenie roślinom uprawnym niezbędnych mikro i makroskładników.

Podział nawozów mineralnych

Nawozy mineralne ze względu na swój syntetyczny charakter mogą mieć praktycznie dowolnie kształtowany skład, czyli mogą zawierać jeden lub więcej składników pokarmowych. Na tej podstawie można podzielić nawozy na jedno i wieloskładnikowe.

Nawozy azotowe

Do nawozów jednoskładnikowych można zaliczyć nawozy azotowe. Ich głównym zadaniem jest dostarczenie roślinom uprawnych azotu w trakcie sezonu wegetacyjnego. Mają zróżnicowaną zwartość azotu, która kształtuje się od 27% do 46% N.

W nawozach mineralnych azot może występować w jednej lub kilku formach, które różnią się dostępnością dla rośliny uprawnej oraz intensywnością działania w roślinie. Azot w nawozach może być w postaci amidowowej, amonowej i saletrzanej. Pierwsza z wymienionych form nie może być pobierana bezpośrednio z gleby, a zanim będzie dostępna dla roślin musi zostać przekształcona na drodze przemian biochemicznych w glebie. Forma amonowa i saletrzana mogą być łatwo pobierane z roztworu glebowego przez rośliny. W nawozach azotowych wyróżniamy poniższe grupy:

  • Mocznik — azot występuje w formie amidowej, a jego zawartość wynosi 46%
  • Roztwór saletrzano — mocznikowy o zawartości azotu od 28-32%
  • Saletra amonowa — zawiera azot w formie amonowej i saletrzanej w proporcji 1:1, całkowita zwartość azotu wynosi od 32 do 34,4%
  • Saletrzak — zawiera azot w formie amonowej i saletrzanej w proporcji 1:1, całkowita zwartość azotu wynosi 27%

Nawozy fosforowe

Mają wysoką koncentrację tego kluczowego dla wzrostu i rozwoju roślin uprawnych makroelementu. Fosfor odgrywa ważną rolę w transporcie energii, syntezie kwasów nukleinowych oraz budowie struktur komórkowych. Składnik ten odgrywa ważną rolę w stymulowaniu systemu korzeniowego do wzrostu, jest to szczególnie ważne w niskich fazach rozwojowych roślin uprawnych.

Nawozy potasowe

Wysoka zawartość potasu pozwala dostarczyć odpowiednią jego ilość do gleby w celu zaspokojenia potrzeb pokarmowych roślin uprawnych oraz uzupełnienia jego strat związanych z wymywanie i wynoszenie z plonem upraw. Nawozy potasowe ze względu na skład chemiczny można podzielić na siarczanowe, chlorkowe i bezchlorkowe. Właściwe odżywienie potasem wpływa na lepsze wykorzystanie azotu pobranego przez rośliny oraz umożliwia prowadzenie wydajnej gospodarki wodnej.

Nawozy NPK

Osobną grupę stanowią nawozy NPK, czyli nawozy wieloskładnikowe, które zawierają dwa i więcej makroelementów. Najczęściej występują nawozy łączące w swoim składzie fosfor, potas i azot oraz nawozy PK. Aplikowane są one głównie „pod korzeń”, czyli przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych. Zwartość azotu w nawozach wieloskładnikowych NPK jest znacznie niższa niż w typowych nawozach azotowych.

Dodatkowo nawozy wieloskładniowe mogą zawierać pozostałe makroelementy i mikroelementy oraz inne pierwiastki np. krzem.

ALFA potas nie tylko pod korzeń

Nawóz mineralny został przygotowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb pokarmowych roślin uprawnych w potas, którego zawiera 37% K2O. Dodatkowo w celu maksymalnego wykorzystania jednego wjazdu w pole produkt został wzbogacony o trzy inne składniki pokarmowe: siarkę, wapń oraz magnez.

ALFA potas ze względu na wysoką zawartość K oraz S (23% SO2) może być rekomendowany przed siewem roślin z rodziny kapustowatych, które mają duże potrzeby pokarmowe w stosunku do potasu i siarki.

Obecność wapnia i magnezu ma za zadanie odżywić rośliny uprawne, ale jednoczenie może one zmniejszać negatywnie skutki zakwaszenia gleby związanego z przemianami siarki w glebie.

Dużą zaletą nawozu jest możliwość jego aplikacji zarówno w zespole uprawek przedsiewnych, jak i również pogłównie w trakcie sezonu wegetacyjnego. Pozwala to na uzupełnienie zasobności gleby w K oraz dostarczenie składników pokarmowych roślinom uprawnym wczesną wiosną.

ALFA PK 15-28 tylko pod korzeń

O ile ALFA potas posiada szerokie okno aplikacji i może być stosowany przed siewem oraz pogłównie to ALFA PK 15-28 rekomendowany jest tylko do wykorzystania w dostarczaniu składników pokarmowych „pod korzeń”.

Nawóz mineralny posiada optymalnie skomponowany i zbilansowany skład. Zawiera fosfor (15% P2O5) oraz potasu (28% K2O) oraz inne niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju składniki pokarmowe: wapń, magnez oraz siarkę.

Po wysianiu nawozu niezbędne jest jego bardzo dobre wymieszanie z warstwą uprawną gleby do głębokości około 15cm. Pozwoli to na właściwe rozmieszczenie granul nawozu w warstwie gleby, w której znajduje się największa objętość korzeni roślin uprawnych. Brak wymieszanie ALFA PK 15-28 może prowadzić do strat fosforu związanych ze spływem powierzchniowym tego pierwiastka.