Otwarcie procesu aplikacyjnego dla rolników na dofinansowanie inwestycji związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii

Otwarcie procesu aplikacyjnego dla rolników na dofinansowanie inwestycji związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii

W dniach od 25 stycznia do 23 lutego bieżącego roku, osoby prowadzące gospodarstwa rolne mają możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”. Działanie to jest częścią Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023-2027.

Wsparcie jest oferowane na inwestycje obejmujące budowę lub zakup biogazowni rolniczych do 50 kW (obszar A) lub paneli fotowoltaicznych do 50 kW, wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła (obszar B). Możliwe jest również uzyskanie finansowania na rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych (obszar C).

Kryteria selekcji projektów są wspólne dla wszystkich obszarów i dotyczą prowadzenia produkcji zwierzęcej i ekologicznej, lokalizacji inwestycji na terenach chronionych oraz prowadzenia gospodarstwa przez młodego rolnika. Dodatkowe kryteria zależą od obszaru inwestycji: dla obszaru A bierze się pod uwagę stopień wykorzystania nawozów naturalnych z gospodarstwa, dla obszaru B przyznaje się punkty za przyznanie pomocy na zakup paneli fotowoltaicznych w ramach PROW 2014-2020 oraz sprawność urządzeń, a dla obszaru C kryteria dotyczą kompleksowości operacji, eliminacji wszystkich źródeł ciepła opartych na stałym paliwie kopalnym i ich zastąpieniu kotłem na biomasę oraz wykorzystywaniu systemu monitoringu i zarządzania energią.

Podczas całego okresu programowania, maksymalna kwota wsparcia udzielonego pojedynczemu beneficjentowi nie może przekroczyć 1 500 000 zł dla obszaru A i B (z tym że dla inwestycji z obszaru B limit wynosi 200 000 zł) oraz 200 000 zł dla obszaru C. Rolnik może skorzystać z dofinansowania dla jednego lub więcej obszarów, z limitem finansowym ustalonym indywidualnie dla różnych kombinacji obszarów, nie przekraczając łącznie 1,7 mln zł. Maksymalna moc urządzeń do produkcji energii nie może przekraczać 50 kW. Intensywność pomocy sięga do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Ważne jest, aby rolnik ubiegający się o dofinansowanie odbył szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa lub zobowiązał się do jego przejścia najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Szkolenia takie mogą zostać odbyte w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a po ukończonym szkoleniu i zdaniu testu wiedzy, rolnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formacie pdf do pobrania bezpośrednio z platformy szkoleniowej Moodle.