Podane zostały stawki składek KRUS na III kwartał 2024 roku

Podane zostały stawki składek KRUS na III kwartał 2024 roku

Zarząd Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) podjął decyzję, ogłoszoną na mocy uchwały nr 5 z dnia 6 czerwca 2024 r., dotyczącą ustalenia stawek miesięcznych składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za trzeci kwartał 2024 r.

W konsekwencji tej decyzji, składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za rolnika, jego małżonka, domownika lub pomocnika rolnika, który jest objęty tym ubezpieczeniem przez cały miesiąc, wyniesie 60,00 zł. Szczegóły dotyczące wymiaru składek dla pomocników rolników znajdują się w materiałach dołączonych na końcu strony.

W sytuacji, gdy rolnik, małżonek lub domownik korzysta z tego ubezpieczenia wyłącznie w ograniczonym zakresie – na wniosek, opłata za składkę wynosi jedną trzecią pełnej stawki, czyli 20,00 zł miesięcznie.

KRUS przypomina również, że w czerwcu bieżącego roku wysokość podstawowej emerytury wyniosła 1 602,86 zł. W związku z tym, składka miesięczna na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników, ich małżonków i domowników za trzeci kwartał 2024 r. została ustalona na poziomie 160,00 zł.

Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych będą zobowiązani do uiszczenia dodatkowej miesięcznej składki na to ubezpieczenie. Składka ta będzie stanowiła odpowiednio:
– 12% podstawowej emerytury (192,00 zł) dla gospodarstw obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
– 24% podstawowej emerytury (385,00 zł) dla gospodarstw obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
– 36% podstawowej emerytury (577,00 zł) dla gospodarstw obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
– 48% podstawowej emerytury (769,00 zł) dla gospodarstw obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.